Thailand

เงื่อนไขและข้อกาหนดการใช้เว็บไซต์

ข้อตกลงสมาชิกโพโคจัง พอยท์โปรแกรม

ข้อตกลงนี้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานโพโคจัง พอยท์โปรแกรม (ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “โปรแกรม”) ซึ่งเป็นบริการแอปพลิเคชั่นของ Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd. (ต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”)

ข้อ 1 (การยอมรับข้อตกลง)

1. ผู้ใช้งานต้องยอมรับข้อตกลงนี้และเข้าเป็นสมาชิกในการใช้งานโปรแกรมนี้ และสมาชิกไม่สามารถยกเลิกการยอมรับดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้งานแอปพลิเคชั่นโพโคจัง พอยท์โปรแกรม จังต้องยอมรับข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชั่นโพโคจัง พอยท์โปรแกรมแยกต่างหากด้วย และหากข้อตกลงนี้มีเนื้อหาที่ขัดกับข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชั่นโพโคจัง พอยท์โปรแกรม ให้ถือบังคับใช้ตามที่ข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชั่นโพโคจัง พอยท์โปรแกรมกำหนดเป็นหลัก

2. ณ วันที่สมัครสมาชิก ผู้ใช้งานต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรุณาขอรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม (รวมถึงการยอมรับข้อตกลงนี้) ก่อนใช้งาน

3. สำหรับสมาชิกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในขณะที่ยอมรับข้อตกลงนี้และใช้งานโปรแกรมนี้หลังจากบรรลุนิติภาวะแล้ว จะถือว่าสมาชิกดังกล่าวยอมรับการกระทำทุกอย่างที่ผ่านมาเกี่ยวกับโปรแกรมนี้

ข้อ 2 (การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง)

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ตามที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นว่าจำเป็น

2. หากบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ จะแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท และให้การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ทันทีที่แสดงดังกล่าว

3. หากสมาชิกไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงนี้ กรุณาออกจากการเป็นสมาชิกและหยุดใช้งานโปรแกรมนี้ทันที ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้คะแนนที่สะสมมาเป็นโมฆะ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายอันอาจเกิดต่อสมาชิก

ข้อ 3 (การสมัครสมาชิก)

1. ผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกโปรแกรมนี้ ต้องมีความสามารถในการเข้าทำนิติกรรมตามกฎหมายและพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

2. ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิก ต้องสมัครสมาชิกโดยลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกและรหัสผ่านตามที่บริษัทฯ กำหนด ในการใช้งานโปรแกรมนี้

3. ผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นสมาชิก ต้องให้ข้อมูลสมาชิกที่ถูกต้องและเป็นความจริงแก่บริษัทฯ ในการสมัครสมาชิก หากพบว่าข้อมูลสมาชิกผิดพลาดหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก สมาชิกต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกโดยเร็ว

4. สมาชิกจะแบ่งเป็นสมาชิกแบบ Lite และสมาชิกแบบ Regular ตามข้อมูลที่ใช้สมัครสมาชิก โดยสมาชิกแบบ Lite จะถูกจำกัดสิทธิ์การใช้บริการ เช่น ใช้คะแนนแลกของรางวัลไม่ได้ ร่วมแคมเปญแบบสอบถามไม่ได้ ฯลฯ หากสมาชิกแบบ Lite มีความประสงค์จะใช้บริการเหล่านี้ จะต้องลงทะเบียนข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติมเป็นสมาชิกแบบ Regular

5. สมาชิกสามารถสร้างบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วไม่สามารถสมัครสมาชิกเพิ่มได้

6. บริษัทฯ จะมอบบริการเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ให้ตามข้อมูลที่สมาชิกได้ให้ไว้ หากเกิดความเสียหาย เช่น ของรางวัลส่งไปไม่ถึงสมาชิก ฯลฯ เนื่องจากการปลอมแปลงข้อมูลสมาชิก กรอกข้อมูลผิดหรือกรอกข้อมูลไม่ครบ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายดังกล่าว

7. สมาชิกต้องรักษารหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เป็นอย่างดี และไม่ให้บุคคลที่สามนำไปใช้ บริษัทฯ จะถือว่าทุกการกระทำที่ดำเนินไปโดยใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้เป็นการกระทำของสมาชิกเจ้าของรหัสผ่านดังกล่าวทั้งหมด หากสมาชิกไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากลืมรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดต่อสมาชิกจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 4 (คะแนน)

1. สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้โดยลงทะเบียน Unique Code (ยูนีคโค้ด) ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของบริษัทฯ โดยสามารถดูรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการและคะแนนของแต่ละสินค้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ร่วมรายการหรือคะแนนของสินค้าแต่ละรายการ

2. สมาชิกที่ใช้แอปพลิเคชั่นโพโคจัง พอยท์โปรแกรมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสะสมคะแนน (คะแนนเข้าร้าน คะแนนเข้าพื้นที่) โดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวรับสัญญาณจากตัวส่งสัญญาณ Beacon (บีคอน) ที่บริษัทฯ หรือผู้ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ติดตั้งไว้ได้ด้วย แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เช่น ต้องเปิด Bluetooth (บลูทูธ) ฯลฯ โดยคะแนนที่สามารถสะสมได้จากตัวส่งสัญญาณ Beacon ตัวหนึ่ง ๆ จะมีขีดจำกัด นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ หรือผู้ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ สงวนสิทธิในการถอดตัวส่งสัญญาณ Beacon ที่ติดตั้งไว้

3. คะแนนถูกแบ่งเป็น 2 แบบ คือคะแนนปกติและคะแนนจำกัดเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือรายการส่งเสริมการขาย ในส่วนของคะแนนปกติจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ (1) การลงทะเบียนรับคะแนนครั้งล่าสุดของสมาชิก หรือ (2) การแลกรับของรางวัลครั้งล่าสุดโดยใช้คะแนนของสมาชิก แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นทีหลัง และในส่วนของคะแนนจำกัดเวลาจะขึ้นอยู่กับรายการส่งเสริมการขายโดยสมาชิกสามารถตรวจสอบอายุของคะแนนจำกัดเวลาแต่ละครั้งได้ที่หน้าเพจของสมาชิก คะแนนที่หมดอายุแล้วจะไม่สามารถเรียกคืนนำกลับมาใช้ได้อีก

4. หากสมาชิกสมัครมากกว่าหนึ่งบัญชี ไม่สามารถนำคะแนนจากหลายบัญชีมารวมกันได้

ข้อ 5 (การแลกของรางวัล)

1. สมาชิกแบบ Regular สามารถขอแลกคะแนนที่สะสมไว้เป็นของรางวัลได้ตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนด โดยสมาชิกไม่สามารถยกเลิกการขอแลกของรางวัลได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถดูรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการและคะแนนของแต่ละสินค้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ร่วมรายการหรือคะแนนของสินค้าแต่ละรายการ

2. เมื่อได้รับการขอแลกของรางวัล บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ใช้สมัครสมาชิก ซึ่งปกติแล้วของรางวัลจะไปถึงในประมาณ 4 สัปดาห์ และให้บริษัทฯ อาจส่งของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกับของรางวัลที่ขอแลกได้ หากของรางวัลดังกล่าวเลิกผลิตแล้ว หรือบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนสะสม ในกรณีที่ไม่สามารถหาของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้ ฯลฯ

3. คะแนนที่ใกล้หมดอายุจะถูกนำมาใช้เพื่อแลกของรางวัลก่อน บริษัทฯ จะไม่ชดเชย คืนคะแนน ฯลฯ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นการในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาของรางวัลได้ตามที่กำหนดใน 2 วรรคก่อนหน้านี้

ข้อ 6 (การยกเลิกการเป็นสมาชิก)

1 .สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้

2. หากสมาชิกยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว อาจทำให้คะแนนที่สะสมมาเป็นโมฆะ และ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายในกรณีดังกล่าว

ข้อ 7 (การใช้งานโปรแกรม)

1. สมาชิกสามารถใช้โปรแกรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

2. ในการใช้งานโปรแกรมนี้ สมาชิกต้องจัดเตรียมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสภาพแวดล้อมการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นที่จำเป็นด้วยความรับผิดชอบของตนเองและด้วยค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

ข้อ 8 (การส่งโฆษณา)

บริษัทฯ อาจส่งโฆษณาให้สมาชิก ทางอีเมล ข้อความ (SMS) ฯลฯ หากสมาชิกไม่ประสงค์จะรับโฆษณาของบริษัทฯ สมาชิกสามารถแจ้งยกเลิกการรับโฆษณาตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 9 (การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม)

บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบ เนื้อหาของโปรแกรมนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดต่อสมาชิกจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 10 (การหยุดให้บริการ)

หากเกิดเหตุการณ์ที่ระบุต่อไปนี้ ให้บริษัทฯ สามารถหยุดการให้บริการโปรแกรมนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดต่อสมาชิกจากการกระทำดังกล่าว

(1) เมื่อซ่อมบำรุงหรือซ่อมแซมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ของโปรแกรมนี้ ทั้งที่ต้องทำเป็นระยะและกรณีฉุกเฉิน

(2) เมื่อระบบต้องรับภาระสูงมาก จากการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากหรือสาเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดเห็นได้ล่วงหน้ารวมทั้งเหตุสุดวิสัย

(3) เมื่อมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสมาชิก

(4) เมื่อผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ

(5) เมื่อการให้บริการโปรแกรมนี้เป็นไปได้ยากจากสาเหตุของภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฯลฯ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญ เช่น ไฟไหม้ ไฟดับ ฯลฯ หรือสาเหตุอื่นที่มิอาจเลี่ยงได้ เช่น สงคราม กรณีพิพาท ความไม่สงบ การจลาจล ข้อพิพาทแรงงาน ฯลฯ

(6) เมื่อไม่สามารถให้บริการโปรแกรมนี้ได้เนื่องจากข้อบังคับทางกฎหมาย ฯลฯ

(7) กรณีอื่น ๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็น

ข้อ 11 (การสิ้นสุดโปรแกรม)

1. โปรแกรมนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2015 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถขยายเวลาของโปรแกรมนี้ได้ โดยในกรณีดังกล่าว ให้บริษัทฯ แสดงระยะเวลาที่จะขยายออกไปของโปรแกรมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรมนี้ อาจทำให้คะแนนที่สะสมมาเป็นโมฆะ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดต่อสมาชิกจากการกระทำดังกล่าว เช่น การชดเชยค่าเสียหาย ชดเชยคะแนนที่เป็นโมฆะจากกรณีดังกล่าว


2. ให้บริษัทฯ สามารถยุติโปรแกรมนี้เมื่อใดก็ได้ หากมีสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่กำหนดในวรรคก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว อาจทำให้คะแนนที่สะสมมาเป็นโมฆะ และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่อาจเกิดต่อสมาชิกจากการกระทำดังกล่าว เช่น การชดเชยค่าเสียหาย ชดเชยคะแนนที่เป็นโมฆะจากกรณีดังกล่าว

ข้อ 12 (การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล)

1. สมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เช่น ข้อมูลการสมัครสมาชิก ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ (การลงชื่อเข้าใช้ ดู คลิก ฯลฯ) การเชื่อมต่อจากเครือข่ายสังคม (Social Network)ต่างๆ การลงทะเบียนคะแนนและแลกของรางวัล cookie ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบและยืนยันตัวตน

(2) ให้บริการจัดการคะแนน จัดส่งของรางวัล ฯลฯ

(3) จัดทำแบบสอบถามหรือแคมเปญอื่น

(4) จัดส่งโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์อื่น

(5) แจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการโพโคจัง พอยท์โปรแกรมและแอปพลิเคชั่นนี้หรือช่องทางการติดต่อบัญชีทางการอื่นของบริษัท เช่น LINE Official Account, Facebook, Instagram

(6) สำรวจ วิเคราะห์และจัดทำสถิติ เพื่อกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการบริการ


2. ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ จะขอยินยอมจากท่านเป็นรายกรณีไป สมาชิกอาจปฏิเสธการให้ความยินยอมบางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยการปฏิเสธการให้ความยินยอมตามข้อนี้จะไม่กระทบกับการให้ความยินยอมในข้อ 12,1.

3. แอปพลิเคชั่นนี้ใช้ Google Analytics ของ Google Inc. ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และบริษัทฯ อาจว่าจ้างให้บุคคลที่สามที่บรษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมมาจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกภายใต้การใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้ให้ความยินยอมไว้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เดนท์สุ วัน (กรุงเทพ) จำกัด เป็นผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการขอความยินยอมไว้

4. สมาชิกอาจเพิกถอนความยินยอมในการให้บริษัทฯ จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในข้อ 12, 1.โดยแจ้งความประสงค์มายัง Data Controller Office ตามที่อยู่อีเมล์ infoprotection@unicharm.com หรือ โทร 038-370-900 อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมจะส่งผลให้สมาชิกภาพของท่านถูกยกเลิกไปโดยปริยาย

5. บริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของ สมาชิก เมื่อสมาชิกยกเลิกโพโคจัง พอยท์โปรแกรม จังหรือสิ้นสุดรายการโพโคจัง พอยท์โปรแกรมแล้วเป็นเวลา 6 เดือน และบริษัทฯจะไม่สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกได้หลังจากผ่านช่วงเวลาดังกล่าว

6. หากสมาชิกมีข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก กรุณาติดต่อมายัง Data Controller Office ตามที่อยู่อีเมล์ infoprotection@unicharm.com หรือ โทร 038-370-900

ข้อ 13 (การใช้งานบริการภายนอก)

1. หากสมาชิกจะใช้บริการภายนอก เช่น Facebook Google+ ฯลฯ ในการใช้งานโปรแกรมนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้

งานและเงื่อนไขอื่นของบริการภายนอกดังกล่าวนอกเหนือจากข้อตกลงนี้ด้วย


2. บริการภายนอกตามข้อ 9.1 ถือเป็นความรับผิดชอบของนิติบุคคลหรือบุคคลผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อ 14 (เจ้าของสิทธิ์)

1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งหมดเป็นของบริษัทฯ หรือผู้ที่ให้อนุญาตแก่บริษัทฯ สมาชิกไม่สามารถใช้งานนอกเหนือจากรูปแบบการใช้งานที่โปรแกรมนี้กำหนด


2. อาจมีการแสดงเครื่องหมายการค้า ฯลฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ อนุญาตให้ใช้งานหรือมอบสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ฯลฯ ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลอื่น

ข้อ 15 (ข้อห้าม)

ห้ามมิให้สมาชิกกระทำการต่อไปนี้ ในการใช้งานโปรแกรมนี้

(1) การกระทำอันขัดต่อวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้หรือข้อตกลงนี้

(2) การกระทำอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย ฯลฯ

(3) การกระทำอันละเมิดสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของ

บริษัทฯ บุคคลที่สาม ฯลฯ

(4) การกระทำอันเป็นการมอบผลประโยชน์ต่อกลุ่มใช้ความรุนแรงต่อต้านสังคม ฯลฯ

(5) การกระทำอันเป็นการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมิชอบ

(6) การกระทำอันเป็นการสร้างภาระอย่างรุนแรงต่อเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(7) การกระทำอันเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลความลับ

ของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ฯลฯ โดยมิชอบ

(8) การกระทำอันเป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลที่สาม หรือการใช้ข้อมูลสมัครสมาชิกหรือรหัสผ่านของบุคคลที่สาม

(9) การกระทำอันเป็นการให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลสมัครสมาชิกหรือรหัสผ่านของตน

(10) การกระทำอันเป็นการใช้งานข้อบกพร่อง (บั๊ก) ของเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการกระทำอันเป็นการใช้งานเครื่องมือภายนอก (BOT เครื่องมือโกง ฯลฯ) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

(11) การกระทำอันเป็นการยืมหรือให้ยืม จำหน่าย โอน ฯลฯ ซึ่งคะแนนหรือ Unique Code

(12) การกระทำอันเป็นการยืมหรือให้ยืม จำหน่าย โอน ฯลฯ ซึ่งของรางวัล

(13) การกระทำอันเป็นการเตรียม สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำที่ระบุข้างต้น

(14) การกระทำอื่นที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 16 (มาตรการต่อการกระทำผิดข้อตกลง)

1. บริษัทฯ สามารถหยุดการใช้งานโปรแกรมนี้ของสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเลิกการสมัครสมาชิก หรือดำเนินมาตรการอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมได้โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วงหน้า หากสมาชิกกระทำผิดหรืออาจกระทำผิดข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงการใช้งานแอปพลิเคชั่น โพโคจัง พอยท์โปรแกรมและบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดต่อผู้ใช้งานจากการกระทำดังกล่าว


2. สมาชิกอาจต้องรับผิดความเสียหายทั้งหมดที่เกิดกับบริษัทฯ หรือบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการกระทำอันผิดข้อตกลงนี้

ข้อ 17 (การไม่รับประกัน)

1. บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่อง (บั๊ก) หรือปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และโปรแกรมนี้จะไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สมาชิกจะไม่กระทำผิดกฎหมาย ฯลฯ จากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโปรแกรมนี้ ฯลฯ และแม้จะเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น บริษัทฯ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้

ด้วยการอัปเดต


2. บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะรองรับการทำงานบนทุกเบราว์เซอร์และทุกระบบปฏิบัติการ (OS) และแม้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะเกิดข้อบกพร่องในการทำงานจากการอัปเดตเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ บริษัทฯ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการอัปเดต


3. สมาชิกอาจไม่สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน จากการแก้ไขกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานรัฐ ฯลฯ

ข้อ 18 (ความรับผิด)

1. แม้จะเกิดความเสียหายต่อสมาชิกจากโปรแกรมนี้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดความเสียหายโดยอ้อมและความเสียหายพิเศษ (รวมถึงกรณีที่คาดว่าหรือคาดได้ว่าจะเกิดความเสียหาย) ยกเว้นกรณีที่เกิดจากความตั้งใจหรือความประมาทอย่างร้ายแรงของบริษัทฯ


2. หากเกิดข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลที่สาม เกี่ยวกับโปรแกรมนี้ ให้สมาชิกแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขด้วยความรับผิดชอบของตนเองและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาท และไม่ต้องรับผิดใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 19 (วิธีติดต่อ)

ให้บริษัทฯ ติดต่อสมาชิกเกี่ยวกับโปรแกรมนี้ ผ่านการแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีเมล ข้อความ (SMS) หรือวิธีอื่นที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 20 (การติดต่อสอบถาม)

ชื่อ ที่อยู่ และช่องทางติดต่อบริษัทฯ สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมนี้เป็นดังต่อไปนี้

[ชื่อ]บริษัท ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

[ที่อยู่] 1788 ห้องเลขที่ 3101-3105 และ 3111-3114 ชั้น 31 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

[ช่องทางติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลแอดเดรส)] ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-661-6599 ในเวลาทำการ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

[Facebook] www.facebook.com/mamypokothailand

ข้อ 21 (กฎหมายที่ใช้บังคับ)

ให้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับข้อตกลงนี้

แก้ไขเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

แชร์